Frågor och svar

Vi förstår att det blir många frågor när man funderar på att installera solel. Många frågor kan vara väldigt specifika sett till din fastighets förutsättningar osv. För att hjälpa dig att bena ut en del frågor har vi samlat de vanligaste frågorna gällande solel, solpaneler samt bygg- och installationsfrågor här. Om det fortfarande är något du undrar är det bara att höra av dig så ska vi försöka hjälpa till på bästa sätt. Givetvis får du alla detaljer och svar gällande just din möjliga anläggning när vi gör en beräkning på din fastighet.

Köpa solelsanläggning

Vilken installatör ska jag välja?
Du ska välja oss, såklart! Skämt åsido. Att installera en solelsanläggning är en stor investering och därför ska du välja en leverantör som du har förtroende för. Det är naturligtvis viktigt att själva produkterna är av bra kvalité, men det har de flesta leverantörerna idag så där skiljer det sig inte så mycket. Vi har däremot två huvudanledningar till att vi tycker att du ska välja just oss. Dels har vi marknadens bästa garantivillkor vilket är viktigt på en så stor investering och på något som ska hålla så länge som man förväntar sig av en solelsanläggning. Målet med våra garantier är att du ska ha garanti på allt, inklusive monteringen, tills anläggningen har betalat för sig själv. Därför har vi minst tio års garanti på allt. Läs mer om våra garantier här. Vi är också väldigt duktiga på att se till att du får den bästa anläggningen för just dina förutsättningar. Vi kallar det Rightsizing. Vi räknar, simulerar och optimerar en anläggning till dig baserat på just ditt tak, din energiförbrukning, väderstreck, instrålningsdata, väderdata, skuggning och allt annat som påverkar kalkylen. Det innebär att du får den bästa anläggningen du kan få och en god bild av hur ekonomin kommer att se ut under anläggningens livslängd.
Hur stor skall min anläggning vara
Den skattereduktion som man får idag när man säljer överskottsel (60 öre/kWh) gör att värdet på överskottselen är extra stort. Det innebär att för att du ska tjäna så mycket pengar som möjligt så ska du sätta upp solpaneler så snart som möjligt och sätta upp så många som möjligt utan att producera mer än du gör av med på ett år eller mer än 30 000 kWh på ett år. Skattereduktionen kommer att försvinna över tid men ju längre tid en så stor anläggning som möjligt kan producera överskottsel desto snabbare tjänar du tillbaka investeringen. Och när den väl är avbetalad är ju all överskottsel en ren intäkt för dig. Pengar i fickan helt enkelt!
Ökar min fastighet i värde med solpaneler?
Artikel från Energikontoret Östra Götaland, Hur påverkas fastigheters värde av en solelanläggning?

Detta är något som Ben Hoen m. fl. på Lawrence Berkeley National Laboratory forskat kring och 2015 publicerades en rapport som heter Selling into the sun: Price premium analysis of a multi-state dataset of solar homes. Forskarna konstaterar att det år 2014 fanns mer än 500 000 solelsanläggningar på villor i Usa och att dessa tillkommit tack vara sjunkande kostnader för paneler och nya innovativa finansieringslösningar. De anger vidare att när solelsanläggningar blir allt vanligare i amerikanska hem, blir det också viktigt att kunna värdera dessa på ett relevant sätt. Genom att identifiera dess värdeskapande förmåga skapas ett värdefullt bidrag för att ge förutsättningar för en robust solelanläggningsmarknad för bostäder. Analytiker, fastighetsmäklare och andra fastighetsvärderare har gjort framsteg avseende värdering av bostäder med solelsanläggningar och flera begränsade studier har visat på förekomst av bidrag från dessa, men skillnader kvarstår för att förstå hur dessa premier på bostadsmarknader uppstår. För att hjälpa till med att fylla dessa luckor har forskare från Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL) och medarbetare från andra institutioner genomfört den hittills mest omfattande hempremieanalysen om solceller. Resultaten visar att solelsanläggningar konsekvent adderar värde i flera olika delstater, bostadstyper och solcellsmarknader. Själva undersökningen har utgått från data rörande fastighetsförsäljningar i åtta delstater där man matchat hus med solceller och hus utan solceller. Detta har resulterat i en databas bestående av 18 871 hus som saknar solelsanläggningar och 3 951 hus som har en sådan anläggning. Man har sedan använt sig av en regressionsanalys med olika kategorier och andra modeller för att beräkna, utvärdera och validera resultatet.

Resultat och slutsatser från undersökningen

Det viktigaste resultatet är att husköpare visat sig vara villiga att betala mer för ett hus med en solelsanläggning. Man konstaterar att en anläggning ger ett värdetillskott om 3,90 dollar till 6,40 dollar per watt, men där det vanligaste tillägget uppgick till 5,50 dollar per watt. Detta innebär att en relativt nyinstallerad anläggning om 3 100 watt medför ett prispremium om 15 000 dollar. Det finns en skillnad mellan nyproducerade hus och existerande hus där de nyproducerade husen genererar ett premium om 3,58 dollar per watt och de övriga 4,51 dollar per watt. Det finns även en skillnad vad gäller åldern på solelsanläggningen där de äldsta systemen (upp till 14 år) genererar 2,60 dollar per watt och där de nyaste systemen ger 5,90 dollar per watt. Även storleken spelar roll i detta avseende och där visar studien att upp till 10 kW så adderar anläggningen värde till huset, men med ett progressivt lägre värde för ytterligare utökning i storlek.  Observera dock att denna undersökning har några år på nacken, vilket innebär att dessa siffror kan ha ändrats sedan dess. Andra viktiga resultat från undersökningen är att den identifierade värdepåverkan är robust, dvs. att den inte påverkas i någon högre grad av förändringar i kostnader avseende solpaneler eller prisförändringar på husmarknaden. Dessutom visar studien att hus med solceller har tendens att vara ute på marknaden en kortare tid (40 dagar) än hus utan solceller (48 dagar). Dock är det stora skillnader mellan olika delstater. I studien har man även undersökt vilken kategori av människor som bor i hus som har solelsanläggningar och konstaterat att det är personer med högre inkomster och utbildningsnivåer än genomsnittet samt att husen är större än genomsnittet. Hushållen består av personer som även tar aktiva miljöhänsyn inom andra områden, exempelvis energieffektivisering och återvinning. Forskarna konstaterar att det är två slags värden som skapas för denna målgrupp: Ett ”investeringsvärde” som innebär ett ökat försäljningsvärde vid försäljning av huset och ett ”konsumtionsvärde” som uppstår då fastighetsägaren får en miljövänlig energikälla.

Hur ser det ut i Sverige?

I Sverige saknas denna typ av undersökningar, vilket innebär att vi inte vet hur solelsanläggningar påverkar värdet på bostäder eller andra byggnader som exempelvis kommersiella fastigheter. I detta avsnitt förs ett resonemang som i alla fall kan ligga till grund för en diskussion om hur det skulle kunna förhålla sig i Sverige. I en artikel i Miljö & utveckling från 25 april 2017 presenteras en opinionsundersökning som Novus genomfört på uppdrag av Fortum. Den visar att 71 % av befolkningen kan tänka sig att betala mer för en bostad om den har solpaneler och där 20 % är starkt positiva till att göra detta. Undersökningen visar också att 85 % av de tillfrågade är till övervägande positivt inställda till solpaneler. Det kan naturligtvis vara en skillnad mellan den inställning man har i denna typ av frågor och ens faktiska handling när man väl ställs inför ett konkret köpbeslut, varför denna undersökning måste tolkas med en viss försiktighet. Det finns dock skäl att tro att solpaneler ökar en fastighets värde även i Sverige. Stora fastigheter har ofta höga driftskostnader och det har visat sig att en investering i t. ex bergvärme ökar en fastighets värde, just tack vare att den medför lägre driftskostnader under en längre tidsperiod. Solpaneler minskar också driftskostnader men kan även ge upphov till passiva inkomster genom försäljning av el vid perioder av överskott i produktion som inte nyttjas i den egna verksamheten. På www.solkollen.nu kan man ta del av ett räkneexempel som visar att en investering på 134 000 kr (efter solcellsstöd) kan ge en årlig besparing på 6 200 kr i form av sänkta rörliga kostnader och en passiv intäkt på 6 700 kr i form av såld el och skatteavdrag för såld el. Man menar att en stadigvarande årlig besparing på elräkningen, samt de passiva intäkterna som kan användas för att finansiera resten av elräkningen, bör ha en värdehöjande effekt på fastigheten. På Solkollen konstaterar man att den amerikanska studien inte är direkt överförbar på svenska förhållanden av flera olika skäl. I Sverige får vi exempelvis ut färre antal watt per solpanel och har dessutom en högre elkonsumtion under de mörka och kalla månaderna. Om en investering i Sverige skulle kunna ge motsvarande 1 dollar i värdeökning så skulle det innebära i exemplet ovan en värdeökning på ca. 90 000 kr. Det är naturligtvis intressant att undersöka hur fastighetsmäklare ser på denna fråga, men tyvärr finns inte mycket offentlig information att finna vad gäller detta. Fastighetsmäklarbundet skriver dock på sin hemsida: ”Att en investering i solceller ger husvärdet en skjuts uppåt är det ingen tvekan om. Men eftersom det inte gjorts någon omfattande undersökning av detta så finns inga exakta uppgifter om hur mycket det påverkar värdet. Detta skiftar givetvis beroende på var fastigheten ligger och hur mycket solcellerna ger”.

Avslutande diskussion

Några ytterligare reflektioner om hur solceller kan påverka värdet på en byggnad utifrån svenska förhållanden är att kännedomen om solel fortfarande är tämligen låg i detta land och att vi har ett förhållandevis lågt elpris. Men det finns även andra hänsynstaganden. Om man går in på olika debattforum där denna fråga diskuteras, så finns det personer som är oroliga för den estetiska aspekten, dvs. att solpaneler minskar fastighetens värde eftersom potentiella köpare tycker att de är fula. Å andra sidan finns det solcellsleverantörer som i sin marknadsföring hävdar att många mäklare är överens om att solpaneler faktiskt medför ett högre pris för ett hus vid försäljning, vilket också bekräftas av Fastighetsmäklarförbundets artikel. Sammanfattningsvis så är kunskapsläget för lågt kring denna fråga för att kunna dra några mer långtgående slutsatser om hur det förhåller sig på den svenska fastighetsmarknaden och vi får därför hoppas att det inom kort kommer att initierats forskning inom området, liknande det som tidigare genomförts i Usa.

Källor

Hoen, B. et al. Selling into the sun: price premium analysis of a multi-state dataset of solar homes. Lawrence Berkely National Laboratory. 2015.

Hoen, B. Residential solar energy, property values and real estate. Presentation på Vote solar Webinar. 2016.

  Fastighetsmäklarförbundets hemsida, 2017-06-15, http://fmf.se/okat-intresse-for-el-fran-solen/ 

Miljö & Utvecklings hemsida, 2017-06-12,  http://miljo-utveckling.se/svenskarna-beredda-att-betala-egen-solproduktion/

Solkollens hemsida, 2017-06-14,  http://www.solkollen.nu/sv_SE/2016/06/19/okar-vardet-pa-huset-med-solpaneler-pa-taket/ 

Sälja och köpa el

Vem köper min el?
Det gör ditt elbolag. De kan sedan sälja den elen till andra kunder. Så när du inte själv använder din hållbara el kommer någon annan att göra det.
Hur säljer jag elen? Och vem håller reda på hur mycket jag säljer och köper?
Du behöver inte göra någonting. Elmätaren i ditt hus håller reda på hur mycket el som du har skickat tillbaka på nätet och skickar den informationen till ditt elbolag. Elbolaget ser sedan till att du får betala för elen du köper och får betalt för den du säljer. På sommaren kommer du därför få betalt av elbolaget eftersom du producerar mer än du gör av med, och tvärt om på vintern.
Vad händer om jag producerar mer solel än jag gör av med på ett år?
Det enkla svaret är ”Ingenting”. Överskottselen som du producerar säljs till din elleverantör precis som vanligt. Däremot kommer du inte att få skattereduktionen på 60 öre/kWh för den el som du säljer som översteg din årsförbrukning. Du får alltså inte så mycket betalt för överskottselen. Det innebär alltså att i teorin kan du installera hur mycket solpaneler som helst. Den producerade energin som överstiger din årliga förbrukning blir dock mindre ekonomiskt lönsam att producera.
Kan man ha två leverantörer av el - en jag säljer till och en jag köper av?
Nej, du kan bara ha en elleverantör så se till att välja den som ger dig bäst betalt för din överskottsel. Det kan du tjäna mycket pengar på.
När får jag skattereduktionspengarna för min sålda solel?
Ditt elbolag kommer att lämna in en kontrolluppgift till Skatteverket och den kommer in i din deklaration. Du får sedan pengarna som en del av skatteåterbäringen.
Vad är ett spotpris?
Spotpriset är priset på el på elbörsen Nordpool. Det ligger runt 35 öre per kWh. När du köper el till ditt hus betalar du spotpriset plus skatter och avgifter och priset blir då knappt 1 kr/kWh.
Vad innebär nätnytta?
Nätnytta är det sätt som du kommer bidra till mindre slitage på Sveriges elnät. Att transportera el från ett vattenkraftverk eller ett kärnkraftverk kostar pengar – både i ren energiförlust men också i slitage på elnätet. När du producerar din egen solel så sänker du denna kostnaden och det får du betalt för av elbolaget, det kallas nätnytta eller ibland nätersättning. Du får runt 3-7 öre/kWh beroende på vilken elleverantör du har.

Bidrag, bygglov och annat pappersarbete

Behöver jag bygglov och hur söker jag det?
Om du behöver bygglov eller inte beror på vilken kommun du bor i. Om du tittar på kommunens hemsida kan du hitta information om vad som gäller i just din kommun. Generellt kan man säga att utanför detaljplanerat område (på landet) behövs inte bygglov. Inom detaljplanerat område (i stan) behöver du bygglov men ofta erbjuder kommunen något slags förenklat och ofta gratis förfarande just för solpaneler. Bor du i ett Q-märkt eller motsvarande hus så behövs bygglov och då kan även andra regler gälla.
Kan jag söka investeringsbidrag innan jag bygger?
Ja, det går bra! Så snart du har valt leverantör och vet hur stort ditt system kommer att bli och vad det kommer att kosta kan du lämna in ansökan om investeringsstöd till Länsstyrelsen. Det är kö hos Länsstyrelsen så ju tidigare du får in din ansökan desto bättre. Vi hjälper dig såklart att fylla i blanketten så att det blir enkelt och rätt.
Vem gör nätanslutningsanmälan?
Den hjälper vi dig med.
Hur fungerar ROT-avdrag?
ROT-avdrag kan man söka för arbetskostnaden vid reparation, underhåll eller om- och tillbyggnad på din fastighet. Du kan då få avdrag för 30% av arbetskostnaden och det kan du söka för arbetskostnaden vid installation av solpaneler. För att förenkla har Skatteverket tagit fram en schablonsiffra som säger att 9% av den totala investeringskostnaden kan du dra av som ROT. Det är att jämföra med investeringsbidraget som är 30%. Så länge investeringsbidraget finns så ska du därför satsa på att söka det snarare än ROT-avdrag.
Kan jag kombinera rot och investeringsbidrag?
Nej, du måste välja det ena eller det andra. Investeringsstödet är på 30% av den totala investeringen och ROT-avdraget är schablonmässigt 9%. Det lönar sig alltså med investeringsstödet. Eftersom det tar ett tag för Länsstyrelsen att betala ut investeringsstöd (just nu 9 till 15 månader) kan man göra en specialare om man vill minimera mängden pengar som man ligger ute med. Man kan då söka ROT-avdrag direkt vid installationen och sedan betala tillbaka det bidraget när man får investeringsstödet. Lite bökigt, men det går som sagt.

Tekniska frågor

Varför ger solpanelerna mer energi när det är kallt?
När en sladd blir varm ökar det elektriska motståndet i den. En stor del av (de förhållandevis små) förlusterna i en solpanel är just förluster i elektriska ledare, så när det blir kallare runt omkring så minskar det motståndet och de kan leverera mer el.
Vad händer vid ett elavbrott?
Man skulle ju kunna hoppas på att solelsanläggningen kunde fungera som reservkraft under ett elavbrott, men så är det tyvärr inte. Vid ett elavbrott kommer solelsanläggningen att sluta leverera ström, även om solen lyser. Anledningen till det är att det finns elsäkerhetsregler som säger att det måste vara så. Det blir nämligen viktigt t.ex. när en elektriker ska arbeta i huset och kopplar bort elen genom att slå ifrån huvudbrytaren i proppskåpet. Om solelsanläggningen fortfarande skulle vara igång, så skulle elektrikern potentiellt kunna få en ordentlig stöt och det vill vi förstås inte.
Hur många % ger panelerna när det är molnigt?
Det är lite svårt att säga eftersom hur mycket av solens strålning som ett moln blockerar beror på hur molnet ser ut. Ett tunt molntäcke blockerar lite och ett tjockare mycket. Ganska självklart kanske. Men viktigt att tänka på är att solpanelerna genererar el även en molnig dag även om det inte blir lika mycket.
Kan jag lagra energin i batterier?
Absolut! Om du har ett batteri i din fastighet som du använder för att lagra energi med så kan du använda solelen för att ladda det. Vi har jobbat mycket med batterier och batteriteknik så kontakta oss gärna så berättar vi mer och svarar på dina frågor.
Vad händer om min anläggning går sönder?
Våra anläggningar är uppkopplade till system hos oss som dels gör att du kan använda appen för att kolla din elproduktion, men också gör så att vi kan övervaka att anläggningen funkar som den ska. Om den inte gör det så måste vi förstås laga den. HPSolartech har marknadens bästa garantivillkor så förhoppningsvis är det ett garantiärende och då fixar vi problemet utan att du behöver betala någonting. Och är det inte ett garantiärende så hjälper vi dig förstås ändå att fixa problemet men då till en så liten kostnad som vi kan åstadkomma.

Övriga frågor

Är solpanelerna stöldbegärliga och kan man stöldkydda dem?
Nej det kan man inte säga. Att montera ner och sälja begagnade solpaneler är inte en bra affär för en tjuv. De sitter ordentligt fast förstås och är dessutom ganska bökiga att hantera uppe på taket så jag tror att en tjuv hellre väljer annat enklare stöldgods att sno. Men du kan ju använda en del av pengarna du sparar på att ha solelsanläggningen till att skaffa ett larm till ditt hus om du inte redan har ett.

Kontakta oss

test

Gustav Alberius

Försäljningschef

018-59 18 00
gustav.alberius@hpsolartech.se

Svenska

Covid-19 - vad vi gör på HPSolartech!

Många kunder undrar vad som nu händer. Vi på HPSolartech följer mycket noga Folkhälsomyndigheternas rekommendationer för att minimera smittspridningen.