OM OSS

HPSolartech

Med passion för hållbarhet och innovation

Energiomställningen från fossil till förnybar energi är helt central för att vi ska kunna bygga ett långsiktigt hållbart samhälle. Solen är en oändlig resurs och redan idag står solenergi för mer än en tredjedel av världens nyinstallationer av elkraft.

Genom att kombinera expertkunskap inom solenergi med vår bakgrund från elektrifieringen av fordonsindustrin hjälper HPSolartech kommersiella företag och lantbruk att sänka sina driftkostnader och samtidigt bidra till ett hållbart samhälle.

Vi projekterar, bygger och driftar större solelanläggningar med höga säkerhetskrav både på tak och mark och jobbar utan mellanhänder direkt med våra tillverkare. Därför kan vi erbjuda genomtänkta systemlösningar av industriell kvalitét till ett konkurrenskraftigt pris.

Bild1
HPS_SolarParkSnow

SÄKRA OCH STANDARDISERADE SYSTEM

Vår erfarenhet kring industriell produktion, standardisering och kvalitetsarbete har gjort det möjligt att ta fram solenergisystem för vårt nordiska klimat som är utvecklade för livslängder upp mot 50 år.

Säkra system följer standards och strukturer och vi jobbar hårt tillsammans med vår delägare Länsförsäkringar Uppsala för att ta fram standardiserade lösningar kring framför allt elsäkerhet.

INNOVATION

Nytänkande och kontinuerligt förbättringsarbete genomsyrar allt vi gör. Vi frågar oss ständigt vad vi kan göra för att öka värdet för våra kunder och samarbetspartners både nu och i framtiden. Det innebär att många nya idéer kring produkter och processer landar på våra konstruktörers bord. De flesta blir verklighet. Och inte sällan ser vi hur våra idéer sprider sig som ringar på vattnet till andra aktörer på marknaden. För dig som kund betyder detta en framtidssäker investering.

HPS_Innovation

MER ENERGI TILLSAMMANS

Världen har redan nått den brytpunkt där det är billigare att producera el med hjälp av förnybara källor än att använda fossila bränslen. Lägst kostnad får man när man använder sol och vind.

Men trots att solenergi redan är det ekonomiskt bästa alternativet är det mycket som behöver göras för att vi snabbare ska få upp den installerade basen i samhället. Alla marknadens aktörer måste här hjälpas åt då det är uppenbart för alla att vi behöver öka takten för att nå klimatmålen.

Vår ambition är att aktivt hjälpa till att driva på detta arbete genom att engagera oss inom områden som juridik, politik och teknisk standardisering. Vi är därför stolta över att kontinuerligt kunna attrahera kompetenta och engagerade medarbetare samt har glädjen att varje dag få arbeta nära marknadsledande tillverkare, försäkringsbolag, energibolag, teknikkonsulter, räddningstjänsten, branschorganisationer och inte minst våra kunder.

MILJÖ

För oss på HPSolartech går miljö och utveckling hand i hand. Vi arbetar aktivt med att minska vår miljöpåverkan och har de senaste åren fokuserat särskilt på områdena energi och återvinning. Vi arbetar med att certifiera verksamhet i enlighet med ISO 9001 för kvalitet, ISO 14001 för miljö och 45001 Arbetsmiljö. Vi besöker våra leverantörer och arbetar med att säkerställa hög kvalitet på våra produkter och minimerad miljöpåverkan.

VÅRT ARBETE MED DE GLOBALA HÅLLBARHETSMÅLEN

Agenda 2030 är det mest ambitiösa samarbetet för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har enats om. Tillsammans med våra kunder och leverantörer spelar vi en viktig roll för att uppnå de globala målen. Vi har identifierat fyra för oss prioriterade mål som vi valt att lägga störst kraft på och här kan du läsa vad vi gör för att minska vår påverkan.

Vill du veta mer om FN:s globala mål eller vad du kan göra för att minska påverkan? Besök globalamalen.se och läs mer.

 • Riskbedömningar
 • Rutiner kring välbefinnande.
 • Rapportering och utredning av risker, tillbud och olyckor.
 • Skyddsronder
 • Skyddskommittéer
 • Företagshälsovård
 • Friskvårdsbidrag
 • Regelbundna hälsoundersökningar
 • Jämställdhetspolicy
 • Nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och mobbing.
 • Lika lön för lika arbete, årlig lönekartläggning.
 • Vi arbetar för en snabb utbyggnad av solenergi
 • Vi arbetar med branschen för att Trygga och säkra installationer överallt
 • Vi arbetar systematisk med att utveckla nya lösningar som är mera kostnadseffektiva och har en mindre miljöpåverkan för att sprida förutsättningarna för solenergi och vi låser inte in våra innovationer med patent utan möjliggör för andra företag att dra nytta av detta arbete
 • Vi har och följer kollektivavtal och arbetsmiljölagar. Vi är medlemmar av Teknikföretagen.
 • Betalar minst minimilön.
 • Försäkrade medarbete
 • Anställningsavtal med våra medarbetare
 • Vi utvecklar flera smarta lösningar som möjliggör installationer av solceller på fler platser, t.ex. svaga tak
 • Utvecklar hållbara och miljövänliga produkter.
 • Säkerställer hållbarhet i vårt leverantörsled.
 • Byter ut kemikalier till mindre miljö- och hälsofarliga kontinuerligt.
 • Har rutiner på plats för att minska vårt CO2-utsläpp från vår fordonspark.
 • Har fullskalig sortering av vårt avfall och betalar till El-Kretsen för framtida återvinning av våra produkter som är WEEE-märkta för optimal avfallshantering.
 • Återanvänder förpackningsmaterial som t.ex. kartonger.
 • Vi bedriver ett aktivt arbete med att minimiera transporter dels genom ett effektivt logistikarbete och dels genom smart produktutveckling som inkluderar bättre och effektivare sätt att packa våra fraktcontainers.
 • Vi tar fram nya lösningar som använder mindre material och har i vissa montagelösningar minskat åtgången av aluminium med över 80%.
 • Vi jobbar med universitet och andra utbildningsinstanser för att öka kunskapen kring solenergi och smarta energisystem.
 • Vårt motto är ”Mera Energi Tillsammans” och vi söker aktivt efter partners att bygga marknaden med tillsammans.
 • Vi jobbar med branschorganisationer och andra institutioner för att öka medvetenheten kring, och kvaliteten på solenergi.
 • Vi jobbar med hållbara leveranskedjor.

HPSolartech

Intresserad av att arbeta hos oss?

Världen behöver ställa om till solenergi. Vi behöver bli fler för att få det jobbet gjort.

Är du en av dem?